Fakta a mýty

147Vedení letiště se zajímá o veškeré vlivy a dopady, které jsou spojeny s provozem letiště. Jsme připraveni zodpovědět jakékoliv dotazy týkající se rozvoje letiště Vodochody. Vítáme zájem o problematiku letiště a chceme proto uvést na pravou míru nejasnosti, nedorozumění a mýty, která se v souvislosti s letištěm vyskytují.

O rozšíření letiště budou rozhodovat politici.

Posuzování EIA, tedy vlivu na životní prostředí, je přesně formálně, obsahově a odborně definovaný proces. Proces čistě úřednický, který probíhá na úrovni odborných expertíz a posudků, a je čistě v kompetenci konkrétního ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí. Proces posuzování vlivů na životní prostředí by neměl být předmětem politických diskusí a jakéhokoli politického zadání. Volby jsou důležité pro společenský život, ale to, zda má stavba vliv na životní prostředí a jak velký, nezávisí na volbách. Je to objektivní proces hodnocení a podle toho se musí postupovat.

Noční provoz: letadla budou létat i v noci, výrazně tak vzroste noční hluk v okolí letiště.

Letiště bude od 22:00 do 6:00 uzavřeno a nebude k dispozici pro plánovaný provoz. Tento fakt je zakotvený i v dokumentaci EIA. Obavy z nočního hluku jsou tedy bezpředmětné.

Praha nepotřebuje další letiště, Ruzyně má dostatečnou kapacitu.

Jsme přesvědčeni, že Praha druhé letiště potřebuje, registrujeme po něm vysokou poptávku již nyní. Potenciál objemu počtu leteckých cestujících v ČR odhadli odborníci na konferenci „Přínos letecké dopravy pro ekonomiku ČR“ (červen 2010) až na 30 milionů cestujících v roce 2030.

Ruzyňské letiště podle dostupné dokumentace EIA plánuje rozvoj na cílových 21,2 milionu cestujících ročně. Pokud bychom odhadli výkony regionálních letišť v budoucnu velmi optimisticky na cca 3 miliony cestujících za rok (Ostrava 1 mil., Brno 1 mil., Karlovy Vary 500 tis. a ostatní letiště všechna dohromady také 500 tis.), zbývá ještě prostor v blízkosti Prahy – o kterou je ten hlavní zájem – zhruba o velikosti připravovaného projektu letiště Vodochody.

Podobně studie, kterou si před privatizací Aera Vodochody nechala zpracovat vláda, říká, že pokud budou letiště Ruzyně a Vodochody provozované nezávislými subjekty, může pražský region získat dodatečných cca 3,2 milionu cestujících za rok navíc, než by tomu bylo při existenci jediného letiště v Ruzyni.

Modernizace již existujícího letiště ve Vodochodech významně přispěje ke konkurenčnímu tlaku na českém leteckém trhu. Menší letiště, šité na míru konkrétnímu typu zákazníků, bude moci za nižší poplatky nabídnout vše potřebné pro cestující i dopravce. V důsledku to povede ke snížení cen letenek jak v pravidelné tak charterové dopravě.

Letiště Vodochody bude konkurovat cestující Ruzyni.

Letiště ve Vochododech nemá za cíl přetahovat cestující ruzyňskému letišti. Je zaměřené na jinou cílovou skupinu dopravců a jedná se všemi nízkonákladovými přepravci, včetně těch, kteří do ČR ještě nelétají. Otevře tak možnost cestování do nových destinací a nabídne služby leteckých společností, které dosud na našem trhu nepůsobily. Zvýšení konkurence na českém trhu bude mít v důsledku příznivý vliv na ceny pro koncového zákazníka.

Doprava: výrazně se zhorší dopravní obslužnost, dnešní infrastruktura není na letiště připravena.

Špatná dopravní situace v regionu je dlouhodobě neřešený problém. Není ani v zájmu letiště, aby jeho cestující čekali v dlouhých kolonách. Letiště Vodochody do svého projektu zapracovalo úpravu dopravní infrastruktury v okolí letiště, včetně přímého napojení na českou dálniční síť. Jsme přesvědčeni, že uspokojivé řešení dopravní situace v regionu je v širším veřejném zájmu, proto budeme pro jeho vybudování hledat partnery. Faktem je, že bez vyřešení dopravního problému nebude možné náš projekt realizovat.

Se zahájením provozu klesne v okolí letiště hodnota nemovitostí a pozemků.

Tržní cena pozemků a nemovitostí již mnoho let zohledňuje blízkost letiště a její pokles je proto nepravděpodobný. Investoři, kteří vložili své prostředky do nových projektů v blízkosti letiště v posledních letech, si museli být vědomi přítomnosti letiště již v době koupě. Přítomnost letiště je obecně známa a při koupi nemovitosti ji nelze zatajit.

Cena některých pozemků v dosahu letiště ve Vodochodech může vybudováním letiště naopak ještě vzrůst. S rozvojem dopravního uzlu bude stoupat zájem o bydlení ze strany zaměstnanců i o prostory pro podnikání v souvisejících službách. Podobně je tomu i v Ruzyni, kde je blízkost letiště často zmiňována jako pozitivum.

Lokalita ve Vodochodech je nevhodná pro provoz mezinárodního letiště.

Poloha letiště Vodochody představuje výhodný kompromis – je dostatečně blízko k Praze a hlavním silničním tahům, ale zároveň dostatečně daleko, aby jeho provoz neobtěžoval desítky tisíc obyvatel, jako je to v případě letiště v Ruzyni. Z pohledu hustoty osídlení má projekt letiště Vodochody dopad na cca 700 obyvatel. Letiště je zároveň dlouhodobě ukotveno v územních plánech obcí v okolí i v územním plánu velkého územního celku Pražský region, a to bez zásadních limitů pro provoz. Další připravovaný rozvoj silniční infrastruktury v Praze a okolí pozici letiště ještě upevní.

Životní prostředí: spuštění pravidelného provozu představuje vysokou ekologickou zátěž.

Ekologickou zátěž, její intenzitu a dopady řeší studie vlivů na životní prostředí (EIA). Podmínkou pro rozvoj letiště je, aby byl projekt v souladu s limity, které stanovuje legislativa ČR.

Provoz na letišti Vodochody bude určený pouze pro letadla do rozpětí křídel 36 metru, která prošla v posledním desetiletí největším zlepšením svých parametrů, které mají dopad na životní prostředí (hluk, emise). To znamená, že jsou vybavena nejmodernějšími motory s nízkou spotřebou, vynikají skvělou aerodynamikou a používají moderní navigační přístroje, které umožňují libovolné zkracování tratí a tím i další úspory ve spotřebě paliva. V posledních desetiletích se snížilo množství emisí z leteckých motorů v přepočtu na cestujícího o polovinu. Současná generace leteckých motorů také přinesla výraznou redukci hluku při vysokých výkonech (vzlet), což v minulých letech znatelně snížilo hlukové znečištění v okolí letišť. Nadcházející nová generace pohonných jednotek přitom slibuje díky revolučním změnám v konstrukci další výrazný skok směrem k tišším a úspornějším motorům.

Studie projektu letiště Vodochody počítá i s ostatními druhy ekologických zátěží (odpadní vody, další odpady). Z připomínek odborných účastníků řízení EIA jednoznačně vyplynulo, že vodochodský projekt je vzhledem k těmto zátěžím zpracován pečlivě a že odpady z letecké dopravy okolí letiště ani vodní zdroje nijak neohrozí.

Zhuštění provozu na komunikacích obsluhujících letiště bude kompenzováno rozšířením stávajících dopravních tepen, resp. výstavbou samostatného dálničního přivaděče.

Hluk: hluk z letiště zásadně zhorší životní podmínky v okolí.

Přísné hygienické předpisy v celé Evropě dnes chrání obyvatele oblastí přilehlých k letištím, hygienické normy určují míru přípustné hlukové zátěže. Letecké společnosti jsou proto povinny dodržovat stanovené protihlukové postupy a tratě, které dokonce určují výšku, do které je možné využít vzletový tah motorů nebo podmínky použití zpětného tahu po přistání. Pro letiště navíc platí striktní omezení nočního provozu. Porušení protihlukových postupů je monitorováno a trestáno vysokými pokutami.

Hluková zátěž je limitována do pásů širokých několik desítek až stovek metrů a dlouhých několik kilometrů. V tomto prostoru letouny buď rychle stoupají po vzletu, aby hluk omezily, nebo se přibližují k letišti s redukovaným tahem motorů – v praxi o přibližně polovinu maximálního výkonu.

Rozvoj letiště Vodochody zatíží státní finance.

Letiště Vodochody a jeho rozvoj je hrazen výhradně ze soukromých zdrojů a nebude stát daňové poplatníky žádné prostředky. Plány na rozšíření mezinárodního letiště přitom neznamenají ani nový zábor zemědělské půdy, ani megalomanské stavební práce. Jde o úpravu a rozšíření stávajících ploch pro pohyby letadel a výstavbu terminálu pro cestující ve stávajícím areálu letiště. Projekt zaměstná nejen stavební dělníky v průběhu výstavby, ale vzniknou také tisíce nových pracovních míst v servisních složkách letiště a v souvislosti s bázováním a provozem letadel.

Pracovní místa: letiště Vodochody bude plně automatizované, údajně bude provoz zabezpečen již s 12 lidmi.

Jedním z hlavních přínosů letiště svému okolí jsou nová pracovní místa. Ihned po zahájení provozu plánuje vytvořit kolem 500 přímých pracovních míst, a to ve struktuře uvedené v tabulce. Z celosvětových zkušeností vyplývá, že letiště celkem generuje 1000 přímých a nepřímých pracovních míst na milion přepravených cestujících ročně. S očekávaným cílovým počtem 3,5 milionu cestujících na letišti Vodochody za rok to činí přes 3000 pracovních míst.

Investor plánuje v blízkosti letiště Vodochody vybudovat rozsáhlé logistické centrum.

Investor neplánuje žádné logistické centrum, rozšíření letiště zahrnuje opravu stávající přistávací dráhy a vystavění nových pojezdových ploch a stavbu nového terminálu pro cestující a řídící věž. V doplněné studii EIA není o logistickém centru žádná zmínka.

Ve Vodochodech bude přistávat a startovat až 141 letadel denně, což je 51 465 ročně.

Během roku bude letiště odbavovat v průměru 48 letadel denně. Jelikož je ale poptávka po letecké přepravě vyšší hlavně v létě, předpokládáme, že v hlavní letní sezóně odbavíme na letišti až 70 letadel denně. V zimním období naopak bude počet odbavených letadel nižší, asi 30 letadel za den.

Létání se dá nahradit alternativními druhy dopravy.

Největším přínosem letectví byla od samého počátku rychlost. Ve srovnání s nejmodernějšími rychlovlaky je i pomalé dopravní letadlo nejméně dvakrát rychlejší, hustota dnešní letecké sítě umožňuje dopravu doslova z bodu do bodu bez přestupování. Jen v Evropě je na 7 000 letišť, z nich 1 000 splňuje podmínky pro přistání středních a velkých dopravních letadel.

Ano, letecká doprava může být v určitém segmentu nahrazena vysokorychlostní železniční dopravou. Hranice konkurenceschopnosti železnice ale leží u vzdálenosti cca 300 kilometrů, navíc je vlaková doprava zcela závislá na vybudování drahé infrastruktury (financované téměř bez výjimky z veřejných peněz). Letecká doprava nevyžaduje na rozdíl od ostatních druhů dopravy budování nákladné sítě dálnic nebo kolejí. Pro spojení se světem stačí vybudovat dráhu o délce dvou kilometrů a šířce dálnice.

Vypouštění paliva za letu

Systémy vypouštění paliva za letu jsou vybaveny jen největší dopravní letouny, které se objevují na českých letištích maximálně několikrát v týdnu, a letiště ve Vodochodech nebude pro jejich přijímání vybaveno. Běžná střední letadla typu Boeing 737 nebo Airbus A320 nouzovým vypouštěním paliva vybaveny nejsou. Větší letadla na letiště Vodochody létat nebudou, proto je obava z vypouštění paliva naprosto bezpředmětná.

Bezpečnost: létání je nebezpečné, zahájení provozu bude znamenat zvýšené riziko pro okolní města a obce.

Ročně přepraví letecké společnosti na celém světě více než dvě miliardy cestujících. Dle údajů Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO, International Civil Aviation Organization) připadá v letecké přepravě jedna smrtelná nehoda na dva miliony letů, ročně zahyne v letadlech méně než jeden tisíc lidí. V posledních letech se číslo pravidelně přibližuje hranici 500. Ve srovnání s automobilovou dopravou, kde jen v České republice ročně zemře kolem tisíce lidí, patří letectví k nejbezpečnějším způsobům dopravy.

Letectví je nejregulovanějším odvětvím dopravy – podrobné předpisy platí pro konstrukci letadel, výcvik posádek, údržbu letadel i řízení letového provozu. Všichni, kdo manipulují s letadly, ať už jako piloti, mechanici nebo palubní průvodčí, musí být držiteli licencí, které jsou vydávány podle celosvětových standardů. Evropská unie navíc prostřednictvím národních úřadů tyto požadavky ještě zpřísnila.

Bezpečnost: je ohrožena bezpečnost chemických továren v okolí letiště.

V tomto případě se jedná o velmi rozšířený mýtus, který nemá daleko k šíření poplašné zprávy. Chemické továrny jsou stranou příletových a odletových tratí letiště Vodochody.

Pravděpodobnost letecké nehody, která by způsobila katastrofu v centru obydlené oblasti, jaderné elektrárny nebo chemického provozu je nízká, přesto takovou možnost nelze opomenout. Letecké tratě na celém světě jsou proto konstruovány s maximálním ohledem vůči takovým rizikům. Například ve Vídni, kde osa vzletové dráhy přímo křižuje nejen centrum města, ale i přilehlou ropnou rafinerii, jsou letadla povinna okamžitě po vzletu změnit kurz a zastavěné oblasti se zcela vyhnout. Obdobně se bude postupovat i při odletech z vodochodského letiště ve vztahu k chemickému areálu v Kralupech nad Vltavou.

Oblast nad chemickými nebo jadernými provozy bývá na základě míry rizika zařazena mezi tzv. prostory omezené nebo zakázané, přesná velikost a výška jsou pak publikovány v závazných leteckých mapách. Dodržování letových tratí a respektování restrikcí s ohledem na tyto prostory je kontrolováno řídícími letového provozu. V případě nedodržení jsou posádka i dopravce vystaveni riziku tvrdého postihu. Při konstrukci nových příletových a odletových tratí letiště Vodochody budeme důsledně dbát na nejvyšší opatrnost s ohledem na přilehlé chemické provozy.